ESCULTURA  EN BRONZE

"Ella té els sentiments a flor de pell i ha aconseguit  plasmar-los directament amb la matèria. Amb el fang, modelat amb les mans des de una força primitiva, amb el ferro, retallat i cremat,  amb les petites joies que dissenya, amb un llenguatge de simplicitat sense sofisticacions innecessàries que puguin confondre la claredat del missatge. La figura humana , la natura, son els eixos temàtics emprats per expressar, per interpretar, la realitat que l’envolta segons el seu propi prisma, la seva percepció subjectiva del món o del que a ella o als altres éssers humans els succeeix."

Fragment de la crítica de Raquel Medina feta en motiu de l'exposició "Miratge" 

"Ella tiene los sentimientos a flor de piel y ha conseguido plasmar directamente con la materia. Con el barro, modelado con las manos desde una fuerza primitiva, con el hierro, recortado y quemado, con las pequeñas joyas que diseña, con un lenguaje de simplicidad sin sofisticaciones innecesarias que puedan confundir la claridad del mensaje. la figura humana, la naturaleza, son los ejes temáticos empleados para expresar, para interpretar, la realidad que le rodea según su propio prisma, su percepción subjetiva del mundo o de lo que a ella oa otros seres humanos les sucede. " Fragmento de la crítica de Raquel Medina hecha con motivo de la exposición "Espejismo"


"She has feelings to the surface and managed to capture them directly to the matter. With clay, molded with the hands from a quite primitive, with iron, cut and burned with small jewelry designs with a language of simplicity without unnecessary sophistication that can confuse the clarity of the message. the human figure, nature, the themes are used to express, to interpret the reality around him according to his own perspective, their subjective perception of or the world or that it happens to other human beings.

"

Fragment of criticism Raquel Medina made on the occasion of the exhibition "Mirage"